Tunisia

From Acadēmīa Latīnitātis

Country in Africa

Tūnēsia, Tūnēsiae, f

Noun [Cite]

Declension

First-declension noun, singular only.

Case Singular
Nominative Tūnēsia
Genitive Tūnēsiae
Dative Tūnēsiae
Accusative Tūnēsiam
Ablative Tūnēsiā
Vocative Tūnēsia


References:


Rēs pūblica Tūnēsiae, Reī pūblicae Tūnēsiae, f

Noun [Cite]

  • (Classical) IPA(key): /reːs ˈpuː.bli.ka tuːˈneː.si.ae̯/, [reːs̠ ˈpuːblʲɪkä t̪uːˈneːs̠iäe̯]
  • (Ecclesiastical) IPA(key): /res ˈpu.bli.ka tuˈne.si.e/, [rɛs ˈpuːblikä t̪uˈnɛːs̬ie]

Meaning:

Long form of Tūnēsia

Declension

Fifth-declension noun with a first-declension noun with an indeclinable portion, singular only.

Case Singular
Nominative Rēs pūblica Tūnēsiae
Genitive Reī pūblicae Tūnēsiae
Dative Reī pūblicae Tūnēsiae
Accusative Rem pūblicam Tūnēsiae
Ablative Rē pūblicā Tūnēsiae
Vocative Rēs pūblica Tūnēsiae


References: