Tanzania

From Acadēmīa Latīnitātis

Country in Africa

Tanzania, Tanzaniae, f

Noun [Cite]

Declension

First-declension noun, singular only.

Case Singular
Nominative Tanzania
Genitive Tanzaniae
Dative Tanzaniae
Accusative Tanzaniam
Ablative Tanzaniā
Vocative Tanzania


Etymology:

Blend of Tanganyika +‎ Zanzibar +‎ -ia, combining the names of the former countries that merged to form Tanzania in 1964.

References:


Coniūncta rēs pūblica Tanzaniēnsis, Coniūnctae reī pūblicae Tanzaniēnsis, f

Noun [Cite]

  • (Classical) IPA(key): /konˈi̯uːnk.ta reːs ˈpuː.bli.ka tan.za.niˈen.sis/, [kɔnˈi̯uːŋkt̪ä reːs̠ ˈpuːblʲɪkä t̪än̪d̪͡z̪äniˈẽːs̠ɪs̠]
  • (Ecclesiastical) IPA(key): /konˈjunk.ta res ˈpu.bli.ka tan.d͡za.niˈen.sis/, [konˈjuŋkt̪ä rɛs ˈpuːblikä t̪änd̪͡z̪äniˈɛnsis]

Meaning:

Long form of Tanzania

Declension

First-declension noun with a fifth-declension noun with a first-declension noun with a third-declension noun (i-stem), singular only.

Case Singular
Nominative Coniūncta rēs pūblica Tanzaniēnsis
Genitive Coniūnctae reī pūblicae Tanzaniēnsis
Dative Coniūnctae reī pūblicae Tanzaniēnsī
Accusative Coniūnctam rem pūblicam Tanzaniēnsem
Ablative Coniūnctā rē pūblicā Tanzaniēnse
Vocative Coniūncta rēs pūblica Tanzaniēnsis


References: